۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

صادق خرازی: دیپلمات تر از رهبری سراغ ندارم

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مناظره صادق خرازی و مرندی درباره نامه رهبری به جوانان غربی

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مصاحبه برنامه دید در شب با صادق خرازی

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مناظره حسین شریعتمداری با صادق خرازی در نگاه یک