مناظره صادق خرازی و مرندی درباره نامه رهبری به جوانان غربی

مصاحبه برنامه دید در شب با صادق خرازی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
صادق خرازی: دیپلمات تر از رهبری سراغ ندارم
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶