مصاحبه برنامه دید در شب با صادق خرازی

مناظره حسین شریعتمداری با صادق خرازی در نگاه یک
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مناظره صادق خرازی و مرندی درباره نامه رهبری به جوانان غربی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶