فعالیت ها و سوابق

سوابق اجرایی

فعالیتهای تاسیسی و ایجادی

سوابق علمی

موقعیت تحصیلی

 • دانشجوی دکتری تاریخ وسیاست دانشگاه دورهام انگلستان
 • فوق لیسانس مطالعات خاورمیانه از دانشگاه نیویورک
 • ليسانس مديريت از دانشگاه State university of New York

مدارک افتخاری

 • دکترای افتخاری از دانشگاه روابط بین الملل اکراین
 • دکترای افتخاری از دانشگاه روسیه
 • دکتری افتخاری از دانشگاه دولتی بیشکک قزاقستان
 • دکتری افتخاری از دانشگاه اوشی

تالیفات

 • ترجمه کتاب قلب اسلام نوشته دکتر نصر 2006
 • گردآوري مجموعه نظرات آسيا درباره گفت وگوي تمدنها 2004
 • گردآوري مجموعه اسناد امريکا
 • نظارت بر کتاب فرهنگ رجال و خاندان هاي معاصر عراق
 • نظارت بر کتاب فرهنگ رجال معاصر قطر
 • نظارت بر کتاب فرهنگ رجال بحرين
 • نظارت بر کتاب فرهنگ رجال عراق
 • نظارت بر کتاب سرود اهل بخارا
 • کتاب الانساب المشجره