صادق خرازی: دیپلمات تر از رهبری سراغ ندارم

مناظره صادق خرازی و مرندی درباره نامه رهبری به جوانان غربی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶