سید محمد صادق خرازیخود نوشت زندگی کار آسانی نیست
مختصر می نویسم
نامم سید محمد صادق است
متولد فروردین ماه سال چهل و دو خورشیدی در طهران

زندگینامه