سید محمد صادق خرازیخود نوشت زندگی کار آسانی نیست
مختصر می نویسم
نامم سید محمد صادق است
متولد فروردین ماه سال چهل و دو خورشیدی در طهران

زندگینامه

روزنوشت

۲ آذر ۱۳۹۶

پیام تقدیر و تشکر از سردار رشید ایران و اسلام حاج قاسم سلیمانی

سردار سربدار برادرم قاسم زنده باشی شرف با نام تو معنا میابد گفتی و انجام دادی امروز داعش را و فردا نیز دشمنان دیگر ایران و […]